Welkom bij Hans Klaasse

Ik ben een ondernemende adviseur. Mijn passie: ‘Ondernemers adviseren en coachen om een optimaal resultaat te bereiken!’

Op deze website kunt u lezen wat mijn professionele bezigheden zijn. Tevens kunt iets lezen over mijn historie en werkervaring. Ook kunt u mijn weblog bezoeken. Ik schrijf bijna dagelijks over ondernemen en wat ondernemers én adviseurs van elkaar kunnen leren. Ondernemers zijn interessante mensen, zij hebben over het algemeen een duidelijke doelstelling -een ‘drive’– ,beschikken over een dynamische mentaliteit van vasthoudendheid, creativiteit en bezitten een flinke dosis doorzettingsvermogen. Dat heb ik zelf ook! Wellicht is dat de reden dat ik een ‘ondernemende adviseur en coach’ ben geworden. Bij elkaar al bijna veertig jaar!

 

 

 

Attention!

Making copy’s by means of photocopy, printscreening, or any other duplication of our website, blogs of parts therefore is prohibited without written permission from us!

Aansprakelijkheid en schade

Hans Klaasse besteedt de uiterste, constante zorg aan de inhoud van de Website, waaronder het zo actueel, toegankelijk, nauwkeurig en compleet mogelijk maken en houden hiervan. Hans Klaasse past de inhoud van de Website vrijwel dagelijks aan, eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Hans Klaasse kan echter niet instaan voor de deugdelijkheid, juistheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en aanvaardt als zodanig geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik, de onvolledigheid van informatie of de al dan niet tijdelijke onmogelijkheid om de Website te raadplegen, op welke manier dan ook. Aan de inhoud van de Website kunnen voorts geen rechten worden ontleend. Meent iemand rechten te hebben op teksten of fotomateriaal dan ontvangt Hans Klaasse daarvan graag de schriftelijke en wettige bewijzen en eigendomsrechten. Bij misleidende berichten of ten onrechte aangevoerde (valse) bewijsstukken zal Hans Klaasse tot juridische vervolging tegen de vermeende eigenaar overgaan. De kosten van deze juridisch procedure en de geleden reputatieschade én verrichte werkzaamheden rond de procedure worden op de klager/vermeende eigenaar verhaald.

Hans Klaasse sluit iedere aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of de inhoud van de Website of met de tijdelijke en/of blijvende onmogelijkheid om de Website te kunnen raadplegen, nadrukkelijk uit. Daarnaast is Hans Klaasse niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor storingen en andere gebreken in de netwerken van derden waarmee toegang tot de Website wordt verkregen. Niets mag zonder schriftelijke toestemming worden overgenomen, nog door fotokopie noch door printscreening. Zij die menen rechten te kunnen ontlenen aan teksten of fotomateriaal dienen dit met schriftelijk bewijs van eigendom per omgaande te melden, teneinde te voorkomen dat auteursrechten worden geschonden. Hans Klaasse gaat zorgvuldig om met auteursrechten. Teksten en fotomateriaal waarop een wettig (aangegeven bij de foto of de tekst) eigendomsrecht rust zullen niet worden gebruikt. Mocht dit onverhoopt toch het geval zijn dan zal Hans Klaasse dit prompt -op eerste verzoek- verwijderen. Hiertoe dient de eigenaar van het recht zich terstond te melden middels een email aan hans@klaasse-klaasse.nl

Gebruikers van de Website die mededelingen, meningen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot User Generated Content, Tweets, blogs, reacties, foto’s, afbeeldingen of andere uitingen op de Website achterlaten onthouden zich van handelen in strijd met enige wet- en regelgeving en/of met het beleid van Hans Klaasse zoals op de Website is verwoord, verstrekken geen onjuiste of misleidende informatie en handelen niet in strijd met enige rechten van derden. Gebruikers zullen voorts geen spam, kettingbrieven, piramidespelen, virussen of andere programma’s verspreiden die Hans Klaasse of de belangen of het eigendom van gebruikers van de Website kunnen schaden. Gebruikers zullen de goede werking van de Website niet verstoren, inhoud of persoonlijke gegevens van derden kopiëren, bewerken of verspreiden, dan wel informatie verzamelen over derden.

Gebruikers zijn zelf aansprakelijk voor de eventuele schade die uit dergelijk handelen voortvloeit. Gebruikers garanderen dat hun bijdragen geen strafbare feiten opleveren, niet onrechtmatig zijn jegens derden of inbreuk maken op rechten van intellectuele eigendom. Gebruikers vrijwaren Hans Klaasse ten aanzien van eventuele claims van derden dienaangaande. Voor meer informatie omtrent het gebruik van de Website verwijst Hans Klaasse naar de gebruiksvoorwaarden.

De mededelingen en meningen in de artikelen op en/of de openbare gedeelten van de Website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot User Generated Content, Tweets, blogs, reacties, foto’s, afbeeldingen of andere uitingen komen voor rekening van de betreffende auteur(s) en de inhoud daarvan wordt niet noodzakelijkerwijs gedeeld door de redactie, de webmaster, de internet provider dan wel Hans Klaasse.

 

 

© Hans Klaasse.